Mark Boumans ontvangt minister Hugo de Jonge. Foto: Jerry Lampen

Mark Boumans ontvangt minister Hugo de Jonge. Foto: Jerry Lampen

Succesvol ‘koninklijk’ Lentefestival 8RHK ambassadeurs

Economie

ACHTERHOEK/DEN HAAG – Jaarlijks organiseert 8RHK ambassadeurs een lentediner in Den Haag, een lobby- en netwerkevenement waar vertegenwoordigers van de regio Achterhoek de kracht van de regio aan politiek Den Haag presenteren. Dit jaar werd voor een andere opzet gekozen. Het diner werd omgevormd tot een festival, met themapleinen, muziek en food. Ook de locatie werd gewijzigd. In plaats van Nieuwspoort werd gekozen voor Het Nationale Theater, de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Het Lentefestival 8RHK ambassadeurs vond woensdagavond 31 mei plaats.

Door Rob Weeber

Waar staat de Achterhoek voor en wat is er vanuit Den Haag nodig om samen die ambities te ondersteunen en te verwezenlijken? De ‘lobby-beantwoording’ daarvan werd door middel van vier themapleinen uitgebeeld en uitgelegd, Wonen, Biobased Bouwen, Grens, onderwijs & arbeidsmarkt en Gezondheid. Aanwezig vanuit Den Haag waren zo’n twintig Tweede Kamerleden, met als speciale gast CDA-minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. In kleine groepen werden zij samen met de Achterhoekse vertegenwoordigers langs de themapleinen geleid om de boodschap van de Achterhoek in ontvangst te nemen: pas meer maatwerk toe in toekenning van landelijke subsidies, investeer in meer woningen en houd rekening met lokale omstandigheden, beloon vezelgewassen en versnel certificering voor biobased bouwen, investeer meer in preventie en innovatie in de zorg, investeer in regionale arbeidsmarktfondsen zoals Opijver en houd het openbaar vervoer op peil.

De opening van het festival werd verricht door voorzitter van 8RHK ambassadeurs Mark Boumans. Het toeval wilde volgens hem dat er diezelfde dag in de Tweede Kamer het rapport ‘Elke regio telt’ werd behandeld. Daarin wordt geadviseerd om meer stil te staan bij de verschillen tussen de afzonderlijke regio’s in Nederland en een meer gedifferentieerde aanpak te kiezen om de brede welvaart overeind te houden. Alleen zo kan Nederland als geheel sterker worden.

Achterhoek Toscane van Nederland
Boumans toonde zich zeer tevreden met die nieuwe, Haagse kijk op Nederland. Te lang is vastgehouden aan versterking van datgene wat al sterk was, in de overtuiging dat dit Nederland (economisch) efficiënter vooruit zou helpen. Gevolg was een almaar groeiende kloof tussen de Randstad en de regio’s. Nederland moet volgens Boumans een nieuwe koers gaan varen met een betere welvaartsverdeling. Met een ‘Kom naar de Achterhoek’ riep hij Den Haag op om samen op te trekken. Met een knipoog maakte hij de vergelijking dat de Achterhoek het Toscane van Nederland is. “De zon schijnt, de fles is altijd halfvol en de zee komt vanzelf naar ons toe.” Den Haag zou meer de samenwerking met de Achterhoek moeten zoeken. De regio is een ideale landingsplek voor structurele investeringen vanuit Den Haag, aldus Boumans.

Een ontspannen ogende Hugo de Jonge nam het stokje over. Ook hij refereerde aan het rapport ‘Elke regio telt’ en erkende dat Den Haag het in de afgelopen jaren niet goed heeft gedaan. Ruimtelijke Ordening is volgens hem een belangrijk punt om de kloof tussen Randstad en regio’s te overbruggen en gelukkig heeft de nieuwe Nota Ruimte het vizier op geheel Nederland gericht. Specifiek ging hij in op de woningbouw-problematiek in de Achterhoek. De Regionale Woondeal Achterhoek tot en met 2030 behelst 8.390 woningen, maar de regio wil opschalen naar 11.500. De Jonge gaf toe dat de rijksoverheid tekort is geschoten op het gebied van migratie en volkshuisvesting. Niettemin liet hij weten dat Den Haag de regie actief wil oppakken, zij het dit keer wel in samenwerking met de provincie en de regio’s.

Magie van de Achterhoek
De Achterhoek kan die extra ambitie waarmaken, aldus De Jonge. De regio is bij uitstek een voorbeeld waar de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven intensief is. De regio is bovendien innovatief waar het de bouwsector betreft, met name als het gaat om biobased bouwen. Hij sprak over de ‘magie van de Achterhoek’, het met elkaar samendoen, het culturele naoberschap. De Jonge wil graag met de Achterhoek optrekken: ‘Hoe kan het wel en hoe kan het snel?’ vroeg hij zich af.

Woonopoly
Het themaplein Wonen had het spel ‘Woonopoly’ bedacht, refererend aan het alombekende Monopoly, om te laten zien hoe de 11.500 woningen in de Achterhoek ingepast zouden moeten worden. Onder leiding van Esther Ruesen en René Buiting trokken twee groepen kans- en fondskaarten aan de hand waarvan ze geambieerde woningen op de Achterhoek-kaart moesten plaatsen. De vraag daarbij was of er efficiënt of via maatwerk moest worden gebouwd. Efficiënt bouwen betekent snel veel huizen op weinig plekken. Maatwerk betekent daar bouwen waar vraag is en de infrastructuur het toelaat, rekening houdend met de leefbaarheid van de kleine kernen.

De uitslag liet duidelijk de voorkeur voor maatwerk zien en was dus tegelijkertijd een oproep naar Den Haag om met de Achterhoek op te trekken, samen maatwerk te leveren en zo rekening houden met de structuur en inrichting van de Achterhoek. VVD-kamerlid Roelien Kamminga stond ook achter de maatwerkgedachte. “We moeten de regels afstemmen op kleinere aantallen. Belangrijk is de verbinding van de couleur locale van de Achterhoek met de groei ervan. Daarbij hoort dus ook de agrarische sector.”


Invulling woonbehoefte Achterhoek aan de hand van Woonopoly met onder andere minister Hugo de Jonge en Mark Boumans en geheel links de Berkellandse wethouder Arjan van Gijssel. Foto: Jerry Lampen

Hennep op het land
Het plein biobased bouwen werd geleid door experts Gerrolt Ooijman, Arjan Prinsen en Jan-Willem van de Groep. Zij toonden biobased bouwmateriaal, zoals hennep en stro en hielden een pleidooi voor snellere certificering ervan. Regionale landbouw en bouw moeten sneller naar elkaar toe (kunnen) komen en daarbij een zo kort mogelijke keten vormen. Er is nog veel onwetendheid over biobased bouwen en het vertrouwen in de bouwsector dientengevolge is nog onvoldoende. Dat kan veranderen door versnelde certificering van biobased materialen. De vraag is er, nu het materiaal nog, aldus de experts.

Het themaplein Grens, onderwijs & arbeidsmarkt, richtte de aandacht onder meer op de continuering van gelden voor het Talentenfonds Opijver, een Achterhoeks fonds dat in het kader van ‘Leven Lang Ontwikkelen’ twee jaar geleden werd opgericht. Doel ervan is individuele, financiële ondersteuning van werkenden en werkzoekenden die zichzelf willen ontwikkelen. Het fonds keerde volgens standhouder Henk Korten tot nu toe 880 vouchers uit. De verwachting is op jaarbasis 300 vouchers uit te blijven geven.

Het thema Zorg werd uitgelicht door TZA (Technologie en Zorg Academie) Achterhoek, een platform rondom innovaties in de zorg. Directeur Ruud Kampshoff wees op de groeiende kloof tussen zorgvraag en aantal zorgprofessionals en pleitte voor meer inzet van zorgtechnologie. “We moeten de zorg anders inrichten in de Achterhoek”, aldus Kampshoff. “Efficiënter met zorg omgaan en accepteren dat er door de uitgestrekte regio minder thuiszorg beschikbaar komt.” De themastand toonde tal van innovatieve, technische ontwikkelingen die de zorg op afstand makkelijker maken, zoals de mogelijkheid om zelf digitaal een hartfilmpje te maken en te versturen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit