Foto: Collectie Leo van der Linde
Foto: Collectie Leo van der Linde

Oplossing zoekplaatje: uit de historie van Dennenoord

Algemeen

AALTEN - De woonwijk is bekend: Dennenoord. Deze straat maakte vroeger eeuwenlang deel uit van de buurtschap Dale. Deze buurtschap strekte zich uit van de Slinge bij het Walfort tot omgeving Heuvelweg. De huizen hadden als adres:
Dale, gevolgd door een huisnummer.

De naam 'Dennenoord' werd genoemd in verband met het paviljoen welke er vroeger stond. Dit paviljoen werd gebouwd voor tuberculose-patiënten. Uit een ambtelijk stuk lezen we het volgende: 'Bij rondvraag werd gesproken over het paviljoen Dennenoord, dat nooit gebruikt wordt, doordat de patiënten er niet naar toe willen. Daar het ieder jaar onderhoud vergt, zal getracht worden voor dit gebouw een andere bestemming te vinden en in dit verband wordt het idee 'jeugdherberg'
geopperd. Besloten wordt, dat het bestuur zich met de Vereeniging voor Jeugdherbergen in verbinding zal stellen.' Deze jeugdherberg kwam er uiteindelijk niet. In een ander stuk lezen we: 'Door Gedeputeerde Staten is goedkeuring gehecht aan het raadsbesluit dezer gemeente (Aalten) tot aankoop van Mej. C.H. Oberink, weduwe van de heer H.J. Nijhof alhier, van perceelen bosch gelegen ten westen van het terrein Dennenoord in totaal voor de som van f 2500,- en tot overname van de Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose in Aalten van een barak voor f 800,- één en ander in verband met de stichting eener zweminrichting.' In 1934 werd het Natuurzwembad 't Walfort geopend. Het paviljoen Dennenoord werd gebruikt als restaurant.
Oud-badmeester Kor Kremer vertelt: "Het restaurant liep[ in de crisisjaren, de jaren dertig van de vorige eeuw, financieel zeer slecht; de mensen hadden geen geld om er iets te besteden. Al snel werd het paviljoen gebruikt als woning. We hebben er zelf een tijdlang met onze familie in gewoond. Jaren geleden is het afgebroken." De woonwijk bij het 't Walfort kreeg pas in 1965 - 1966 de naam: Dennenoord. Deze woonwijk maakte eeuwenlang deel uit van de buurtschap Dale. Jos Wessels uit Bredevoort verdiept zich momenteel in de straatnaamgeving van Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en buurtschappen. Hij schrijft: "In 1965-1966 is de gemeente Aalten in de buurtschappen overgegaan vaan buurtschapnummering naar straatnaamnummering, (in dorp Aalten en Bredevoort al in 1933). In 1967 is een adresboekje van de gemeente Aalten verschenen. Daarin worden alle hoofdbewoners genoemd, gevolgd door een nieuw adres en oud adres. In 1970 is opnieuw een adresboekje verschenen, uitgegeven door Aaltens Belang. Hierin staan alle straatnamen met de hoofdbewoners, maar helaas zonder oud adres."

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit