Voorzittershamer. Foto: Pixabay
Voorzittershamer. Foto: Pixabay Pixabay

Gemeenteraad beslist alles unaniem

Politiek

AALTEN - De gemeenteraad van 28 november duurde niet lang en alle raadsbesluiten werden unaniem aangenomen. Dat wil niet zeggen dat er geen discussies waren. Er is altijd wel het nodige te bespreken.

Door Jos Wessels

Plan Slingeplas ’t Broock Bredevoort
Sinds dit najaar ligt er het ambitiedocument Slingeplas en ’t Broock. Een aantal initiatiefnemers heeft een plan ontworpen waarbij de voetbalvelden van SV Bredevoort worden verplaatst van ’t Broock naar een plek nabij de Slingeplas. Op de vrijkomende grond is er dan ruimte voor de bouw van 82 woningen en herstel van een deel van de oude gracht. En er komen recreatieve mogelijkheden op de Slingeplas voor de huurder, recreatiebedrijf De Twee Bruggen.
Het college roemt het brede draagvlak en de gezamenlijke visie van Bredevoort en wil hiermee aan de slag. Het college kiest voor variant 1, waarbij de bruggen worden vervangen door duikers, want dat is minder duur. Ook vanuit de raad zeer waarderende woorden van alle partijen. Wel diende D66 een motie in om nog eens apart te kijken naar de kosten van de voetbalvelden, maar die motie haalde het niet. Er was alleen steun van de VVD.
Uiteindelijk steunden alle partijen dit plan. Er zal echter nog heel wat planvorming volgen voor de schop daadwerkelijk de grond in gaat.

Plan De Wegwijzer Dinxperlo
Ook voor het plan om 15 woningen te bouwen op de locatie van de vroegere school De Wegwijzer in Dinxperlo en een verbindingspad voor fietsers en voetgangers aan te leggen, was louter waardering. Er was een stedenbouwkundig plan gemaakt door KlaassenGroep BV. Iedereen was het ermee eens en daarmee was het in feite een hamerstuk. Hopelijk gaat hier de schop snel de grond in.

Landbouwverkeer op rondweg
Aan de orde was een provinciaal inpassingsplan om een aantal verbeteringen uit te voeren aan de N318 op het traject Varsseveld-Aalten. Onder meer komen er enkele landbouwpasseerhavens. De gemeente is geen eigenaar van de weg, maar kan wel zienswijzen aandragen hoe zij het anders wil hebben.
Tegen dit traject hadden B en W geen bezwaren en wilden daarom aanvankelijk geen zienswijze indienen. Maar de laatste weken is er commotie ontstaan over het traject Aalten-Winterswijk. Het amendement Assink lag voor, gesteund door CDA en inmiddels ook door GB en BBB-HMV. Daarin wordt gepleit voor een zienswijze om landbouwverkeer over de 900 meter op de N318 om Bredevoort toe te staan zodat de Winterswijksestraat hier veiliger wordt.
Wethouder Erik Groters kon zich hierin vinden en zal op dit punt een zienswijze indienen. De hele raad steunde het amendement.

Plan versterking lokale democratie
Hoe betrekken wij de burger, jong en oud, bij het democratisch proces en hoe zorgen wij ervoor dat hij of zij zich gehoord voelt? Een onderwerp actueler dan ooit na de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Toch is dit idee al veel ouder. Het kwam naar voren tijdens de herbenoemingsprocedure van de burgemeester en hij was ook degene die dit in bracht. Raimond Smit diende namens alle partijen een motie in. Daarin werd de burgemeester gevraagd om met een plan te komen. De motie werd met 20-0 aangenomen. De burgemeester krijgt daarvoor nog wel even de tijd want het plan hoeft er pas in het voorjaar van 2025 te liggen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant